Banskobystrická diecéza má nového biskupa

Pápež Benedikt XVI. dnes vymenoval nového banskobystrického diecézneho biskupa. Stal sa ním J. E. Mons. Marián Chovanec. Stalo sa tak presne na výročie nedožitých narodenín Mons. Rudolfa Baláža (†72)

Martin Károly
Ilustračný obrázok k článku Banskobystrická diecéza má nového biskupa
Foto: Martin Károly

Skončilo sa pomerne dlhé očakávanie v modlitbách. Chceme v nich pokračovať a nášmu novému pastierovi vyprosovať Božie požehnanie a silu do zodpovednej úlohy – stať sa otcom a vodcom v novej diecéze,“ uvádza sa dnes na oficiálnej webovej stránke Banskobystrickej diecézy.

O nástupcovi zosnulého biskupa Mons. Rudolfa Baláža sa neoficálne diskutovalo už dlhší čas. Administrátorom diecézy bol po smrti obľúbeného biskupa menovaný Marián Bublinec. Ten sa na margo menovania Mons. Mariána Chovanca vyjadril takto: „O otcovi biskupovi Mariánovi nám môže veľa povedať jeho nádherné biskupské heslo, ktoré si vybral z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom: „Omnia impendam pro animabus vestris“ – „Všetko vydám za vaše duše“ (por. 2 Kor 12, 15).

Kto je Mons. ThDr. Marián Chovanec?

Narodil sa 16. 9. 1957 v Trenčíne, kde vychodil Základnú deväťročnú školu a kde absolvoval aj gymnaziálne štúdium. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. 6. 1989 v Nitre.

Prvým miestom jeho pastoračného pôsobenia bola Farnosť Nitra – Dolné mesto, potom Farnosť Dražovce. Od roku 1990 pokračoval v teologických štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku. V Lubline roku 1992 diplomovou prácou Spôsoby zjavovania sa Boha človekovi podľa Emila Krapku získal licenciát a v roku 1994 prácou Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca získal doktorát v odbore dogmatickej teológie.

Od 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Nitre. Popri vysokoškolskej pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných a stredných cirkevných školách. Pôsobil v redakčnej rade mesačníka Duchovný pastier (1990 – 1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač i v diecéznej ekonomickej komisii. V rokoch 1996 – 2003 bol členom Diecézneho tribunálu ako promotor iustitiae.

Dňa 22. 7. 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 18. 9. 1999 v Nitre. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1. 3. 2003 generálnym vikárom v Nitre.

Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej a edičnej podobe, najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny. Je autorom viacerých monografií (dogmatické traktáty) a spoluautorom viacerých zborníkov vydaných Subkomisiou pre náuku viery pri KBS a Katedrou dogmatiky RK CMBF.

Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie KBS a tiež aj predsedom Subkomisie pre náuku viery KBS.

Dňa 20. novembra 2012 ho Benedikt XVI. menoval za diecézneho biskupa v Banskej Bystrici.

Zdroj: bbdieceza.sk

Súvisiaci článok: Spomienky na tých, čo nás opustili. Blízki nezabudli ani na biskupa Baláža (†70)
Zúfalý nápis na biskupovom hrobe! Toto odkazuje Slovensku…

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame