Jakub Forgács Práca

Mesto vypísalo výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa zvolenskej školy

Hľadáte si novú prácu? Ak áno, prečítajte si, kde hľadá radnica nového riaditeľa. O detský džavot nebude núdza!

Ilustračný obrázok k článku Mesto vypísalo výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa zvolenskej školy
Zdroj: TASR

Ste bez práce alebo by ste si iba chceli nájsť nový džob? Mesto hľadá človeka na voľnú pracovnú pozíciu. Ak máte záujem, neváhajte, pretože veľa času už nezostáva. Mesto Zvolen informovalo na svojom oficiálnom webe o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľ/ka Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1. marca 2019

Požadované predpoklady:

 • odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa základnej školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady),
 • ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy pre oblasť školstva, ktorá súvisí s predmetom činnosti základnej školy s právnou subjektivitou,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.),
 • ukončené funkčné vzdelávanie je vítané.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.
 2. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek.
 3. Overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady).
 4. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti.
 5. Návrh koncepcie rozvoja základnej školy.
 6. Profesijný životopis.
 7. Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky základnej školy nie staršie ako 1 mesiac.

8. Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku. 9. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadostí:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 22. januára 2019 na adresu: Mestský úrad – odbor školstva, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen. Zalepenú obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen.

Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Foto: ilustračné

Rýchle správy

Najčítanejšie