Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti vo Zvolene zháňajú posily: Voľných je niekoľko miest, aký je PLAT?
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mestskí policajti vo Zvolene zháňajú posily: Voľných je niekoľko miest, aký je PLAT?

Chceli by ste sa pridať k zvolenským mestským policajtom? Takéto sú požiadavky na uchádzačov.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Mestskí policajti vo Zvolene zháňajú posily: Voľných je niekoľko miest, aký je PLAT?

Chceli by ste sa pridať k zvolenským mestským policajtom? Takéto sú požiadavky na uchádzačov.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí policajti vo Zvolene zháňajú posily: Voľných je niekoľko miest, aký je PLAT?
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušník Mestskej polície vo Zvolene a príslušník Mestskej polície vo Zvolene – preventista. Informuje o tom na svojom webe.

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen Ponúkaný plat (brutto): Nekvalifikovanému zamestnancovi do získania odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa prizná plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v rozpätí od 672,00 eur do 806,50.

Kvalifikovanému príslušníkovi mestskej polície sa priznáva plat v rozpätí od 738,5 do 955,5 plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: tri

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:

 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Vodičský preukaz skupiny B

Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti:

 • prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • komunikačné schopnosti
 • ochota spolupracovať v tíme
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • práca na zmeny

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • päť dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: september 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • lekársky posudok o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • lekársky posudok telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 22.08.2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.skpersonalne@zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková, tel.: 045/5303 202, e-mail: zvrtielkova@zvolen.sk

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Ďalšie aktuálne správy

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene – preventista

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): Nekvalifikovanému zamestnancovi do získania odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov zamestnávateľ prizná plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v rozpätí od 672,00 eur do 806,50 eur.

Kvalifikovanému príslušníkovi Mestskej polície – Preventivistovi je možné priznať plat v rozpätí od 796,00 eur do 955,50 eur plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: jedno

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • vykonáva samostatné odborné práce na operatívno-technickom úseku spočívajúce v určovaní správnych postupov na záchranu majetku, na ochranu verejného poriadku alebo na riešenie mimoriadnych udalostí vykonávané obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii
 • zabezpečuje najmä:
  • preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity Mestskej polície Zvolen,
  • komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s Mestom Zvolen, PZ SR a Okresným úradom vo Zvolene,
  • poradenskú, preventívnu a osvetovú činnosť zameranú hlavne na mládež, ako aj ostatných obyvateľov mesta a za tým účelom usporadúva prednášky, a besedy na školách s cieľom zvýšiť kvalitu vedomostí v oblasti právneho vedomia detí, mládeže a ďalších skupín obyvateľstva, v oblasti sociálno-patologických javov a bezpečnosti cestnej premávky
  • výklad problematiky určí podľa požiadaviek riaditeľov škôl (zväčša vandalizmus, sprejerstvo, alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických situáciách) a v súlade so schváleným plánom,
  • vypracováva kriminálno-preventívne programy na komunálnej úrovni a rozpracováva na miestne podmienky adaptované – celoslovenské, resp. nadnárodné kriminálno- preventívne programy a spolupracuje pri získavaní ich finančného zabezpečenia.
  • spolupracuje pri vedení web stránky mestskej polície.
 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B

Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti:

 • prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • vek 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • komunikačné schopnosti
 • ochota spolupracovať v tíme
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • práca na zmeny

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • päť dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: október 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • lekársky posudok o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • lekársky posudok telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 22.08.2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen – Preventivista“ alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.skpersonalne@zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková, tel.: 045/5303 202, e-mail: zvrtielkova@zvolen.sk

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Aktuality zo Zvolena

V OBRAZOCH: Mestská polícia Zvolen
18
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín