Ilustračný obrázok k článku Náčelník zvolenskej mestskej polície v ROZHOVORE: Svoju prácu považujem za poslanie
Zdroj: Dnes24.sk

Náčelník zvolenskej mestskej polície v ROZHOVORE: Svoju prácu považujem za poslanie

Juraj Chabada funguje na poste náčelníka takmer rok. Za svojho pôsobenia stihol zaviesť už viacero ráznych zmien. V rozhovore prezradil čo vníma ako najpálčivejšie problémy Zvolena, ale aj aké novinky by rád zaviedol!

Nicole Regecová Samospráva
Nicole Regecová Samospráva

Náčelník zvolenskej mestskej polície v ROZHOVORE: Svoju prácu považujem za poslanie

Juraj Chabada funguje na poste náčelníka takmer rok. Za svojho pôsobenia stihol zaviesť už viacero ráznych zmien. V rozhovore prezradil čo vníma ako najpálčivejšie problémy Zvolena, ale aj aké novinky by rád zaviedol!

Ilustračný obrázok k článku Náčelník zvolenskej mestskej polície v ROZHOVORE: Svoju prácu považujem za poslanie
Zdroj: Dnes24.sk

Vo Zvolene pôsobíte už 10 mesiacov. Kde ste pracovali predtým?

Celých 10 mesiacov ubehlo veľmi rýchlo. Nestačím to sledovať, len niekedy mi príde na um, ako mi profesný a súkromný život veľmi dynamicky preteká medzi prstami. Som ponorený do problému… Ten problém je verejný poriadok vo Zvolene. Pracoval a žil som v minulosti na Sliači, teraz som vo svojom rodnom meste.

Čo je vo vašej kompetencii náčelníka a ako vyzerá váš bežný deň? Chodíte do terénu?

Náčelník mestskej polície vo Zvolene zabezpečuje organizáciu, riadenie, koordináciu a kontrolu práce príslušníkov mestskej polície a civilných zamestnancov mestskej polície vo Zvolene. Som priamo podriadený primátorke mesta. Riadim chod celej mestskej polície. Napríklad sa okrem iného každodenne oboznamujem s činnosťou každej smeny a udalosťami ktoré sa stali. S vedúcim pre výkon služby a veliteľom smeny si každé ráno prejdeme plán úloh a určíme zadelenie hliadok na celý deň. Komunikujem s každým kolegom a pokiaľ si to situácia vyžaduje, hľadáme spoločne riešenia.

Po desiatej zväčša obchádzam terén a hľadám riešenia tam, kde vzniknú problémy. Komunikujem s hliadkami, rád sa stretávam s občanmi a poslancami, počúvam ich problémy a spoločne riešime, čo sa riešiť dá. Dostávam sa do terénu veľmi často. Na námestí SNP som každý deň a dozerám na verejný poriadok práve v centre mesta, kde chcem, aby ľudia našli čistú oázu pokoja a bezpečia. Od leta sa v tejto časti znížil počet priestupkov asociálov o viac ako 70 percent. Obchádzam samozrejme aj jednotlivé sídliská.

Ako hodnotíte súčasný stav mestskej polície? Zaviedli ste nejaké zmeny po vašom nástupe?

Súčasný stav na mestskej polícii je oproti minulosti citeľne iný. Pokračuje sa v reforme, ktorá sa neprijíma vždy s nadšením. Som jeden z tých občanov mesta, ktorý má záujem, aby o bezpečnosť občanov bolo čo najlepšie postarané. Tomu je smerovaný systém všetkých zmien a obnovy poriadku nielen v meste, ale aj na útvare mestskej polície.

Zaviedol sa poriadok v organizačnom systéme hliadkovania a riešenia priestupkov. Museli sme prijať aj ráznejšie opatrenia pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vnútornej morálky, úrovne ustrojovania v zmysle interných noriem. Pracovali sme v taktickom zdokonaľovaní zákrokov a kladieme dôraz na komunikačné vystupovanie policajtov v teréne. A ďalšie zmeny? Tie len plánujeme. Ide o nový Organizačný poriadok mestskej polície, v ktorom chceme na políciu právnika, na kamerový systém chceme zaškoliť pracovníkov civilov, ktorých do určitej miery bude financovať úrad práce a ďalšie drobné organizačné zmeny s cieľom prideliť každej ulici policajta v zmysle projektu „Spoznajte si policajta“.

Na útvare máme šikovných a bystrých ľudí, s ktorými sa veľmi dobre pracuje. Rýchlo pochopili a prijali zmeny po mojom príchode. Zaslúžia si obdiv nielen u vedenia, ale najmä u občanov. Starajú sa, aby život Zvolenčanov bol krajší, lepší a bezpečnejší. Sú ale aj im opační a s tými musíme systematicky pracovať a zdokonaľovať ich myslenie. To ak sa podarí preniesť do praxe, všetko bude v poriadku a vytvoríme dobrý tím ľudí na polícii, ktorí sa na úlohy okolo svojej práce budú pozerať optimisticky a pozitívne.

Čo patrí do úloh polície? Riešite aj závažnejšie trestné činy?

Zabezpečujeme verejný poriadok pravidelným hliadkovaním v centre mesta a na jednotlivých sídliskách ako aj v obci Zolná. Riešime písomné, telefonické a ústne oznámenia. Kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, vraky aut, čistotu a hygienu v uliciach, skládky odpadov, kontroly na alkohol u mladistvých a maloletých, problémy s asociálmi a neprispôsobivými občanmi, priestupky chovateľov psov, parkovanie osobných motorových vozidiel na chodníkoch a zeleni, rezidentské parkovanie v CMZ, kontrola prevádzkovania „ taxi službieb“ na území mesta Zvolen, ranná bezpečnosť detí na priechodoch, súčinnosť pri zabezpečovaní poriadku a čistoty pod Pustým hradom.

Samozrejme, plníme aj ďalšie úkony ako aj prevenciu na školách. Všetko sa však nedá stihnúť. Potrebujeme spoluprácu s občanmi, aby pochopili náš zámer a podieľali sa na udržiavaní verejného poriadku. Trestné činy neriešime. Pokiaľ zistíme takú vec, odstúpime orgánu činnému v trestnom konaní.

Je v teréne dostatok policajtov?

Snažím sa o to. aby sme práve do terénu posielali čo najviac ľudí a títo ovplyvňovali dianie verejného záujmu. Tomuto je prispôsobený aj nový organizačný poriadok, ktorý by sme radi predložili na schválenie najbližšiemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva.

Čo cítite ako najpálčivejší problém v meste?

Postupným spoznávaním problematiky verejného poriadku vo Zvolene sa dostávam k presvedčeniu, že vo všetkých oblastiach a lokalitách je problémov veľmi veľa. Nepoznám pokojnú a čistú zónu, kde nie sú problémy. Riešenie však nie je len vecou mestskej polície. Vážny problém vidím aj v postoji niektorých občanov k svojim právam a povinnostiam.

Prevencia polície nemusí na nápravu veľakrát stačiť a ani nestačí. A represiu nik nechce. Vyvoláva reakcie, ale súčasný stav nápravy verejného poriadku ju potrebuje, preto budeme miestami aj zásadovejší a ráznejší. Tak ako to bolo doposiaľ pri riešení priestupkov. Žiaľ, aj to je súčasť opatrení, ktoré tiež musíme robiť, keď nedochádza k náprave a nepostačuje dohováranie.

Aké priestupky riešite vo Zvolene najčastejšie?

Určite je to problém s parkovaním vozidiel, s asociálmi na námestí a pred obchodnými centrami. Napríklad nedovolené parkovanie na chodníkoch, zeleni a ďalších zakázaných miestach v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách je v našom meste aj po prijatých opatreniach stále rozsiahly. Aj keď sa postupne vylepšuje. Prioritne sledujeme a riešime verejný poriadok tiež pred obchodnými centrami, na námestí, v parkoch a na sídliskách.

Na sídliskách sa začalo viacej dbať o parkovací poriadok. Ako to funguje?

Od júla 2015 sa mestská polícia intenzívne venuje kontrole nedovoleného parkovania motorových vozidiel na trávnatých plochách a chodníkoch v najproblémovejšej oblasti – sídlisku Zvolen Západ. Od júla prvé štyri mesiace polícia riešila priestupcov v tejto oblasti len informáciou vo forme lístočkov, ktoré dávala za stierače s upozorňovaním na porušovanie predpisov. Účelom bolo, aby občania v denných režimoch parkovali motorovými vozidlami na parkovacích plochách, ktoré boli v priebehu dňa prevažne voľné.

Riešenie týchto priestupkov sa po štyroch mesiacoch, od októbra 2015 prenieslo do represívnej formy a na zle parkujúce vozidlá sa v zmysle zákona začali zakladať blokovacie zariadenia – „papuče“. Myslím si, že práve týmito opatreniami došlo na sídlisku Západ počas denného režimu k zlepšeniu parkovania vozidiel na trávnatých plochách a chodníkoch a k zníženiu celkovej priestupkovosti. Zavedený systém priniesol svoje pozitívne výsledky aj v programe kultivovanejšieho žitia v danej lokalite. Tento systém v krátkej dobe zavedieme aj na ostatné sídliská.

V meste sú rozšírené problémy ohľadom asociálov. Ako sa tieto záležitosti riešia?

Polícia sa v druhej polovici roka 2015 zamerala na problematiku rušenia verejného poriadku asociálnymi a neprispôsobivými občanmi, ktorí sa v jednotlivých častiach, parkoch a pred obchodnými jednotkami dopúšťali rôznej protiprávnej činnosti. Príslušníci počas výkonu zaznamenali a následne riešili v minulom roku množstvo prípadov znečisťovania verejného priestranstva, popíjania alkoholu na verejnosti, vulgárneho sa správania, žobraním pred obchodnými domami, či svojim neprispôsobivým správaním občania vzbudzovali pohoršenie.

Často krát sa v dôsledku požitia väčšieho množstva alkoholu ich správanie stávalo nekontrolovateľným. Vykonávali telesnú potrebu na verejnosti, líhali si na lavičky v parkoch alebo priamo na zem, pričom si pádom spôsobovali aj nemalé zranenia. V takýchto prípadoch príslušníci mestskej polície volali rýchlu zdravotnú pomoc. Každodennou súčasťou práce zvolenskej polície je vykonávať všetky dostupné oparenia na elimináciu počtu priestupkov páchaných spomínanou skupinou. Aby sa všetci občania a návštevníci nášho mesta cítili bezpečnejšie.

K riešeniu tohoto stavu žiadame o spoluprácu aj občanov tým, že v prípade, že aj oni spozorujú neprístojné správanie sa asociálov na verejnosti, kontaktujú mestskú políciu na bezplatnú telefónnu linku č. 159.

Na poslednom zastupiteľstve na vás padla sťažnosť od mestského poslanca Mateja Snopka. Týkalo sa to fotky, ktorá ukazovala, že parkoval na chodníku, pričom to riešili policajti. Fotka mala byť fotená údajne z vašej kancelárie. Pán Snopko vyslovil aj podozrenie, že bola cielene použitá voči jeho osobe. Čo hovoríte na toto jeho vyjadrenie?

Pán poslanec Snopko vo svojom vystúpení na MsZ otvoril problém, do ktorého sa dostal priamo sám a podla mňa vlastným pričinením. Aj tu chcem zdôrazniť, že budeme naďalej uplatňovať zásadu rovnosti. Ktokoľvek porušuje predpisy, rovnako nech nesie za to zodpovednosť. Či je poslanec mestského zastupiteľstva alebo nie je. Na zastupiteľstve mu na túto otázku bolo odpovedané dosť jasne. A myslím, že to pochopil a už ďalej námietku nemal.

Vaša práca je určite náročná – ako ju však hodnotíte vy, baví vás?

Každá práca je náročná, pokiaľ ju robíte riadne a zodpovedne. Výnimkou nie je ani moje súčasné pôsobenie v Mestskej polícii Zvolen. Každý, kto ma pozná, vie, že sa snažím byť dôsledný a náročný najmä na seba. To potom vyžadujem aj od druhých. Som do roboty ponorený takmer denne. Ale baví ma, a to je podstatné. Súčasné zamestnanie považujem za poslanie.

Chcem pomáhať ľuďom, pokiaľ to budem vedieť. Nesledujem, ako rýchlo mi v práci letí čas alebo kedy skončím. Všetko, ak sa dá, riešim hneď a nič neodkladám na zajtra. Pracujem vo vysokej intenzite a som si vedomý, že potrebujem aj čas na regeneráciu. Práve zaťaženie a odpočinok snažím vyvažovať dočasne aspoň životným štýlom v súkromí. Rád si chodím zacvičiť do fitka či sadnem na bicykel. Taktiež zvyknem korčuľovať po cykloceste na Sliač. Večer čítam, ale aj trochu hrám na gitare. Snáď teraz po roku v úrade príde čas aj na regeneráciu. Po príchode syna zo štúdia z Ameriky si plánujem zobrať prvé väčšie voľno. Teším sa, že si po roku konečne spolu niekam vyrazíme.

Čítajte tiež:

Draftoval ho New York Rangers: Mladý Zvolenčan dosiahol v zámorí obrovský úspech!

Zvolenský učiteľ získal prestížne ocenenie: Stal sa najobľúbenejším fyzikárom na Slovensku!

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín