Zlé správy pre niektorých majiteľov áut: Od Nového roka zacvakáte viac!

Posledné tohtoročné župné zastupiteľstvo neprinieslo dobré správy pre niektorých majiteľov štvorkolesových tátošov. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o zavedení miestnej dane – dane z motorových vozidiel, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Katarína Reiterová
Ilustračný obrázok k článku Zlé správy pre niektorých majiteľov áut: Od Nového roka zacvakáte viac!
Foto: Zuzana Jakubičková

Vedúci oddelenia dopravy Úradu BBSK Ivan Kúdela pre médiá konštatoval na margo zvýšenia dane, že sa chcú priblížiť celoslovenskému priemeru v rámci SK 8 v dani z motorových vozidiel. „Aj po zvýšení dane budeme najlacnejší kraj z hľadiska dane z motorových vozidiel,“ dodal župan Vladimír Maňka.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, v predkladanom návrhu sú sadzby pre osobné vozidlá navýšené priemerne o 4 % a pre úžitkové vozidlá v základnej sadzbe o 1,6 %. Priemerný nárast navrhovaných sadzieb pre úžitkové vozidlá pre kategóriu vozidiel EURO 3 je vo výške 4,2 % a pre kategóriu EURO 4 a 5 vo výške 10,61 %. Pričom zvýhodnenie ekologických zliav podľa predloženého návrhu pre kategóriu EURO 3 oproti základnej sadzbe je v priemernej výške 7,47 % (doteraz 9,93 %) a pre kategóriu EURO 4 a 5 v priemernej výške 12,80 % (doteraz 20,05 %). Naďalej tak ostávajú výrazne daňovo zvýhodnené vozidlá pre emisné normy EURO 3 a EURO 4 a 5.

Ide o naliehavý verejný záujem

Župa však pristúpila k schvaľovaniu a následnej účinnosti VZNka v šibeničnom termíne. Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí o tom, všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. „Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia,“ hovorí ďalej právny predpis.

Opýtali sme sa teda hovorkyne župy Ivety Kurekovej, ako chce BBSK dodržať zákonnú lehotu.„Máme za to, že v zmysle § 8 odseku 9 zákona číslo 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa jedná o naliehavý verejný záujem,“ povedala nám hovorkyňa župy a dodala, že: „z uvedeného dôvodu je preto možné ustanoviť skorší začiatok účinnosti VZN.“

Aký je teda naliehavý verejný záujem pri zvyšovaní dane z motorových vozidiel? „Verejný záujem vidíme v tom, že došlo k zmene zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, pričom účinnosť noviel, ktoré menia predmetný zákon je od 1. decembra 2012. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zosúladiť predmetné VZN s platnou legislatívou,“ vysvetľuje Kureková.

Župa vyberie o pol milióna viac

Daň z motorových vozidiel sa vyberá od firiem, právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú na Slovensku, a vyberá sa za osobné i nákladné motorové vozidlá vo všetkých kategóriách. Je to daň, ktorú vyberá samosprávny kraj a je príjmovou časťou do rozpočtu kraja. Za rok 2011 výška tejto dane predstavovala 12 miliónov eur. V nasledujúcom roku predpokladá BBSK nárast zhruba o 500 000 eur.

Global24/tasr

Odporúčame