Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá nových členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Aký ponúka PLAT?
2
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Zvolen hľadá nových členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Aký ponúka PLAT?

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. januára. Čo musia spĺňať uchádzači?

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Zvolen hľadá nových členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Aký ponúka PLAT?

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. januára. Čo musia spĺňať uchádzači?

Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá nových členov miestnej občianskej poriadkovej služby: Aký ponúka PLAT?
2
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pozíciu člen miestnej občianskej poriadkovej služby. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ: Mesto Zvolen, Nám. slobody č. 22, Zvolen

Miesto výkonu práce: mesto Zvolen

Ponúkaný plat (brutto / mesiac): 683,20 eur

Počet obsadzovaných miest: šesť

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. januára 2022 o 09:00 hod v priestoroch zasadačky Mestskej rady na Mestskom úrade vo Zvolene.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18.01.2022. Zá­ujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu sa kandidát uchádza (člen miestnej občianskej poriadkovej služby)
 • životopis uchádzača, (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail a telefónne číslo)
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval
 • podpísané prehlásenia

  1.) Informovanie dotknutej osoby,

  2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • znalosť slovenského jazyka
 • znalosť rómskeho jazyka – výhoda,
 • ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Výberové kritériá:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

  osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť

Výhody:

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • päť dní dovolenky naviac
 • športové a spoločenské aktivity

Predpokladaný termín nástupu: Február 2022

Miesto výkonu práce: Mestská polícia, mesto Zvolen

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby:

Oblasť: Ochrana verejného poriadku

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK
 • dbá na verejný poriadok najmä v čase vyplácania dávok sociálneho zabezpečenia, na verejných priestranstvách, v mestskej MHD

Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,…)
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení…)
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,…)
 • v súčinnosti s komunitnými pracovníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

Oblasť: Ochrana životného prostredia

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z .z. o odpadoch )
 • podporuje obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamuje s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov
 • osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob,
 • kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené;
 • informovanie o zbere zálohovaných fliaš a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek;
 • pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov;
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 • informuje o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva);
 • v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňuje na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy;
 • spolupracuje pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom.

Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb

V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena miestnej občianskej poriadkovej služby spolupráca pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.

Organizačné pokyny

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 18.01.2022 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie“ – člen miestnej občianskej poriadkovej služby – Neotvárať alebo e-mailom na: lhorakova@zvolen.skdtorokova@zvolen.sk

Kontakt: Ing. Lenka Horáková, PeadDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 202, 206

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

V OBRAZOCH: Občianske hliadky vo Zvolene
2
Galéria
Zdroj: Mesto Zvolen
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín