Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá riaditeľa či riaditeľku: Takéto sú podmienky a ponúkaný PLAT
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zvolen hľadá riaditeľa či riaditeľku: Takéto sú podmienky a ponúkaný PLAT

Mesto Zvolen vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky základnej školy. Tu nájdete viac informácií.

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Zvolen hľadá riaditeľa či riaditeľku: Takéto sú podmienky a ponúkaný PLAT

Mesto Zvolen vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky základnej školy. Tu nájdete viac informácií.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá riaditeľa či riaditeľku: Takéto sú podmienky a ponúkaný PLAT
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen na svojej webovej stránke zverejnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy M. RÁZUSA 1672/3 so súčasťami školy:

 • Školský klub detí pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, Zvolen,
 • Školská jedáleň pri Základnej škole, M. Rázusa 1672/3, Zvolen.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 01.08.2021

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa/ky základnej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) , v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Platové podmienky (brutto): Od 1 118,00 eur do 1 477,00 eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu,
 • vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia,
 • každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 • zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia,
 • zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy a školského zariadenia,
 • zodpovednosť za výkon štátnej správy v prvom stupni,
 • spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade školy na vyjadrenie.

Požiadavky

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady sú požadované podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. – vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľa základnej školy, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1),
 • splnené podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.

Znalosti

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy – samostatného právneho subjektu:

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.),
 • absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov

 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu na účely komunikácie.
 2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov:
 • doklady o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom.
 1. Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ.
 2. Profesijný životopis spolu s motivačným listom.
 3. Návrh koncepcie rozvoja základnej školy.
 4. Potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky základnej školy nie staršie ako mesiac (potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore všeobecnélekár­stvo).
 5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti .
 6. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti: Doručiť poštou alebo osobne spolu s požadovanými dokladmi do 06. 05. 2021 na adresu: Mesto Zvolen, organizačný odbor, personálna agenda, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Obálku označiť v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen“

Kontaktné osoby (e-mail): Ing. Zlata Vrtielková, t.č.: 045/5303 202, e-mail: zvrtielkova@zvolen.sk, PaedDr. Dana Töröková, t.č.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Mesto upozorňuje, že vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. „Termín, miesto a čas výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady vedúceho pedagogického zamestnanca, najmenej sedem dní pred jeho konaním,“ dodáva mesto.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: Zvolen otvoril školy a škôlky, nie však pre všetky deti
15
Galéria
Zdroj: TASR /Ján Krošlák
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín