Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá správcu cintorína aj účtovníkov: PREHĽAD voľných miest aj s ponúkanými platmi
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zvolen hľadá správcu cintorína aj účtovníkov: PREHĽAD voľných miest aj s ponúkanými platmi

Mesto zverejnilo niekoľko pracovných ponúk. Ak ste bez práce, z tohto si môžete vybrať aj vy.

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Zvolen hľadá správcu cintorína aj účtovníkov: PREHĽAD voľných miest aj s ponúkanými platmi

Mesto zverejnilo niekoľko pracovných ponúk. Ak ste bez práce, z tohto si môžete vybrať aj vy.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá správcu cintorína aj účtovníkov: PREHĽAD voľných miest aj s ponúkanými platmi
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozície 1. správca cintorína Môťová, 2. účtovník škôl a školských zariadení, 3. vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení a 4. účtovník mesta. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

1. Správca cintorína Môťová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Zvolen, Nám. slobody č. 22,

Pracovisko: Cintorín Môťová, Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 642,00 – 771,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru

 • hlavný pracovný pomer,
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 1. zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti – správa cintorína Môťová
 2. koordinovanie a organizovanie prác a činností zamestnancov s miestom výkonu práce cintorín Môťová
 3. výber príslušných cintorínskych a pohrebných poplatkov v súlade s platnými internými normami a legislatívou
 4. vedenie evidencie hrobových miest
 5. príprava zmluvy na hrobové miesta
 6. usmerňovanie pozostalých pri zabezpečovaní poslednej rozlúčky so zosnulým
 7. zabezpečenie dodržiavania pokynov z cintorínskeho a prevádzkového poriadku spravovaného objektu
 8. kontrola dodržiavania hygienických predpisov v súvislosti so správou cintorína
 9. spolupráca s externými organizáciami – pohrebné služby

Požiadavky na zamestnanca

 • bezúhonnosť,
 • flexibilita,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • komunikatívnosť,
 • precíznosť,
 • zodpovednosť,
 • empatia,
 • dôstojnosť

Požadované vzdelanie Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním úplné stredné odborné s maturitou, zameranie humanitné, ekonomické, technické, všeobecné prax v oblasti -vítaná

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na obsadzovanú oblasť (zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto zákonom Všeobecne záväzné nariadenie č. 184 o prevádzkovom poriadku pohrebísk) a právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet

Informácie pre uchádzača

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • sociálny program, doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity
 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity

Predpokladaný termín nástupu: Marec 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • životopis (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • prehlásenia (1/ Informovanie dotknutej osobu, 2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere textu podmienok pre osobný pohovor, vlastnoručný podpis uchádzača, dátum.

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 16.03.2021 na adresu : Mesto Zvolen, Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „SPRÁVCA CINTORÍNA MÔŤOVÁ“ Neotvárať!

Kontakt

Kontaktné osoby:

2. Účtovník škôl a školských zariadení

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 830,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, po jej ukončení možnosť pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • kontrola náležitostí účtovných dokladov
 • prípustnosť hospodárskej a účtovnej operácie
 • oznamovanie nezrovnalostí v účtovníctve vedúcemu nadriadenému
 • zaúčtovanie prvotných účtovných dokladov
 • určenie syntetického a analytického účtu účtovnej osnovy
 • rozúčtovanie čerpania miezd
 • predpisovanie pohľadávok
 • účtovanie o rozpočte a jeho aktualizácii
 • odsúhlasovanie účtovných nadväznosti prvotných účtovných dokladov na výstupné zostavy
 • spracovanie podkladov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: úplné stredné odborné s maturitou, môže byť aj všeobecné

Zameranie, odbor: ekonomika, účtovníctvo, humanitné

Znalosti

 • právny predpis č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnení,
 • prehľad platnej legislatívy v oblasti samosprávy,
 • znalosť systému VEMA, IVES výhodou

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Internet

Skúsenosti: prax v odbore najmenej 2 roky

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslene

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: apríl 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú podľa slov mesta po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 19. marca 2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „účtovník škôl a školských zariadení “ s poznámkou Neotvárať!

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

3. Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 887,00 – 1064,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, po skúšobnej dobe zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať osobný príplatok v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • 2 x ročne mimoriadne odmeny,

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • spracovanie návrhu rozpočtu za školy a školské zariadenia,
 • vyhotovovanie aktualizácie rozpočtu škôl a školských zariadení,
 • sledovanie hospodárenia škôl a školských zariadení a zostavovanie rozborov o hospodárení škôl a školských zariadení,
 • poukazovanie finančných prevodov školám a školským zariadeniam, dotácií neštátnym školám a školským zariadeniam podľa schváleného rozpočtu,
 • vypracovanie záverečného účtu a súhrnnej správy o hospodárení v súlade s platnou legislatívnou za školy a školské zariadenia,
 • spracovanie štvrťročného výkazu o práci v školstve,
 • kontrolovanie čerpania prostriedkov poskytnutých súkromným školám,
 • zabezpečovanie novelizácie VZN v predmetnej oblasti,
 • monitorovanie stavu rozpočtu za školy a školské zariadenia,
 • kontrolovanie oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zriadení

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské II. stupňa, zameranie ekonomické

Skúsenosti: prax v odbore najmenej 2 roky

Znalosti

znalosť právnych predpisov:

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nariadenie Vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu zdane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správ v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy, Zákonník práce,
 • vodičský preukaz sk. B.

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: Apríl 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 26. marca 2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

4. Účtovník mesta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 830,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záume, 2 x ročne mimoriadne odmeny, po skúšobnej dobe zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať osobný príplatok v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia o 1 rok, príp. na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zúčtovanie poskytnutých dotácií z odboru rozvoja mesta – dotácie na kultúru, šport a sociálnu problematiku (VZN č. 118, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen)
 • predpisovanie a rozúčtovávanie čerpania miezd podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
 • zúčtovávanie interných dokladov preddavkových (§ 10 zák. č. 431/2002 v platnom znení)
 • zúčtovávanie zápočtov (Obeh dokladov)
 • odsúhlasovanie zostatkov výšky jednotlivých preddavkov, pohľadávok na účtovníctvo
 • odsúhlasovanie zostatkov výšky jednotlivých pohľadávok na účtovníctvo
 • predpisovanie novovzniknutých účtovných prípadov z vymáhania pohľadávok
 • zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami svojho rozpočtu
 • predpisy stravného pre zamestnancov, ošetrovného za deti v jasliach
 • zúčtovanie predpisov pohľadávok za hrobové miesta – cintorín Môťová, Zlatý Potok
 • zúčtovávanie predpisov pohľadávok za trhové lístky /tržnica, WC/ a spracovávanie ich zúčtovania k mesačnej a ročnej uzávierke
 • zúčtovávanie spotreby PHM /Obeh dokladov/
 • predpis výšky PHM podľa jednotlivých služobných vozidiel
 • zúčtovanie spotreby na základe vyúčtovania jednotlivých motorových vozidiel

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

Stupeň vzdelania, zameranie: úplné stredné odborné s maturitou, zameranie ekonomické, účtovníctvo, všeobecné, technické

Skúsenosti: prax v odbore najmenej 2 roky

Znalosti

 • Prehľad platnej legislatívy v oblasti samosprávy
 • Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. – zákon o účtovníctve
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. – zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. – zákon o obecnom zriaené
 • Znalosť softvéru ISS CORA je výhodou.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť,
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • Doplnkové dôchodkové poistenie
 • Športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: Apríl 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štrukturovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenie: 1.)Informovanie dotknutej osoby, 2) Súhlas dotknutej osobyso spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie. vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 19.03.2021 na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Zn.: Výberové konanie „Účtovník mesta“ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt

Kontaktné osoby:

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj zábery z otvorenia očkovacieho centra vo Zvolene!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: BBSK otvoril ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum vo Zvolene
15
Galéria
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín