Práca

Zvolen hľadá správcu cintorína. Čo musia spĺňať uchádzači?

Hľadáte si novú prácu? Mesto zase správcu cintorína. Takéto sú požiadavky na uchádzačov.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen hľadá správcu cintorína. Čo musia spĺňať uchádzači?
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu Správca cintorína Môťová. Informáciu zverejnilo na svojom oficiálnom webe.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Zvolen, Nám. slobody č. 22,

Pracovisko: Cintorín Môťová, Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 583,50 – 700,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer,
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok (skúšobná doba 3 mesiace) s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 1. zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti – správa cintorína Môťová – t.j. zabezpečovanie prevádzkovania cintorína v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Zvolen (VZN) č.184 o prevád­zkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen a v súlade so zákonom č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 2. koordinovanie a organizovanie prác a činností zamestnancov s miestom výkonu práce cintorín Môťová
 3. zabezpečovanie uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta, vrátane vyhotovovania nájomných zmlúv na hrobové miesta, vyhotovovania ich dodatkov a vedenie evidencie nájomných zmlúv
 4. vedenie evidencie hrobových miest
 5. zabezpečovanie letnej údržby plôch cintorína, kosenie a údržba verejnej zelene
 6. zabezpečovanie zimnej údržby plôch cintorína
 7. správa objektu Domu smútku na cintoríne
 8. zabezpečovanie likvidácie/vývozu odpadu z cintorína
 9. výber príslušných cintorínskych a pohrebných poplatkov v súlade s platným VZN č.184 o prevád­zkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen
 10. zabezpečenie dodržiavania pokynov podľa VZN č.184 o prevád­zkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen
 11. spolupráca s návštevníkmi cintorína (pohrebné služby, kamenári, občania) a externými organizáciami zabezpečujúcimi objednané služby pre cintorín (vývoz odpadu, úprava stromov a zelene, údržby komunikácií a pod.)

Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, precíznosť, zodpovednosť, empatia, dôstojnosť

Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné s maturitou, zameranie humanitné, ekonomické, technické, všeobecné prax v oblasti -vítaná

Znalosti:

 • Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na obsadzovanú oblasť (zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto zákonom Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č.184 o prevád­zkovom poriadku pohrebísk)
 • Počítačové znalosti – používateľ: Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet

Iné výhody: práca v stabilnej organizácii, sociálny program, doplnkové dôchodkové poistenie, športové a spoločenské aktivity, možnosť sebarealizácie, možnosti odborného aj osobnostného rozvoja, zamestnanecké benefity

Predpokladaný termín nástupu: Začiatok februára 2019

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • životopis (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia (1/ Informovanie dotknutej osobu, 2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere textu podmienok pre osobný pohovor vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 18.01.2019 do podateľne Mestského úradu: Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta konania a času konania osobného pohovoru elektronickou poštou (e-mail).

Adresa: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „SPRÁVCA CINTORÍNA MÔŤOVÁ“

Kontaktné osoby:

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie