Jakub Forgács Správy

Zvolen upozornil na 2 voľné miesta: Mali by ste záujem za takýto PLAT?

Hľadáte si novú prácu? Ak splníte tieto požiadavky, môžete ju získať ešte pred Vianocami. Mesto zverejnilo nasledovné ponuky.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen upozornil na 2 voľné miesta: Mali by ste záujem za takýto PLAT?
Zdroj: TASR

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozície Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení a Referent regionálneho rozvoja a mimorozpočtového financovania. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 887,00 – 1064,50 eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • spracovanie návrhu rozpočtu za školy a školské zariadenia,
 • vyhotovovanie aktualizácie rozpočtu škôl a školských zariadení,
 • sledovanie hospodárenia škôl a školských zariadení a zostavovanie rozborov o hospodárení škôl a školských zariadení,
 • poukazovanie finančných prevodov školám a školským zariadeniam, dotácií neštátnym školám a školským zariadeniam podľa schváleného rozpočtu,
 • vypracovanie záverečného účtu a súhrnnej správy o hospodárení v súlade s platnou legislatívnou za školy a školské zariadenia,
 • spracovanie štvrťročného výkazu o práci v školstve,
 • kontrolovanie čerpania prostriedkov poskytnutých súkromným školám,
 • zabezpečovanie novelizácie VZN v predmetnej oblasti,
 • monitorovanie stavu rozpočtu za školy a školské zariadenia,
 • kontrolovanie oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zriadení

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ekonomické

Skúsenosti

 • prax v odbore najmenej 2 roky

Znalosti znalosť právnych predpisov:

 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nariadenie Vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu zdane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správ v školstve a školskej samospáve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy, Zákonník práce,
 • vodičský preukaz sk. B.

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: február 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú podľa slov mesta po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15.decembra 2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva škôl a školských zariadení

Kontakt

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, t-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Referent regionálneho rozvoja a mimorozpočtového financovania

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 757,50 – 909,50 eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • spracovanie koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti regionálneho rozvoja,
 • aktualizácia, monitorovanie a hodnotenie koncepčných materiálov v oblasti regionálneho rozvoja,
 • koordinovanie aktérov regionálneho rozvoja,
 • príprava projektov regionálneho rozvoja pre získavanie finančnej pomoci z mimorozpočtových zdrojov,
 • administrácia a implementácia projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov,
 • spolupracovanie na spracovaní Integrovanej územnej stratégie a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské II. stupňa so zameraním na verejnú správu, regionálny rozvoj a ekonomiku
 • prax v príslušnom odbore 3 roky výhodou

Znalosti

 • zákon č. 369/1990 Zb, o o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
 • predpisov
 • znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické a koncepčné myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: január 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú podľa slov mesta po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. decembra 2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „referent regionálneho rozvoja a mimorozpočtového financovania “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt

PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, t-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie