Ilustračný obrázok k článku Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky: Zháňa mestských policajtov aj účtovníka
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky: Zháňa mestských policajtov aj účtovníka

Ste bez práce alebo potrebujete zmenu? Tu sú nové pracovné ponuky mesta. Aké sú požiadavky na uchádzačov a ponúkaný plat?

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky: Zháňa mestských policajtov aj účtovníka

Ste bez práce alebo potrebujete zmenu? Tu sú nové pracovné ponuky mesta. Aké sú požiadavky na uchádzačov a ponúkaný plat?

Ilustračný obrázok k článku Zvolen zverejnil zaujímavé ponuky: Zháňa mestských policajtov aj účtovníka
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušník Mestskej polície vo Zvolen a tiež hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu mzdový účtovník. Informácie zverejnilo na svojom oficiálnom webe.

Príslušník Mestskej polície

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): od 584,00 – do 771,00 eur. Tarifný plat sa zvyšuje o 15% za výkon práce vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie podľa náročnosti práce, odvedeného výkonu a plnenia úloh v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, po získaní odbornej spôsobilosti okrem uvedeného nárok aj na mzdové zvýhodnenie za zmennosť, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a nočnú prácu, čím výška odmeny za vykonanú prácu môže presahovať aj výšku 900,00 eur, dvakrát ročne mimoriadne odmeny.

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: dve

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb vmeste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, a to najmä:

 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Vodičský preukaz skupiny B

Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti: prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • komunikačné schopnosti
 • ochota spolupracovať v tíme
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • práca na zmeny

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • päť dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: február 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
 • prehlásenia (1/ Informovanie dotknutej osoby, 2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere ponuky voľného pracovného miesta

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 18.02.2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: dtorokova@zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Mzdový účtovník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 692,00 – 909,50 eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, dvakrátročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok, po jej ukončení možnosť, pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: jedno

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • komplexné spracovanie mzdovej agendy zamestnancov Mesta vo výplatnom termíne určenom pre organizáciu cca 300 zamestnancov, Zvolenského kultúrneho centra,
 • spracovanie výplatných listín a výplatných pások pre zamestnancov Mesta a Zvolenského kultúrneho centra vo výplatnom termíne určenom pre organizáciu,
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti,
 • vyhotovenie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov Mesta a Zvolenského kultúrneho centra,
 • vyhotovenie a doručovanie výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňovému úradu,
 • vyhotovenie prevodných príkazov na odvody pre daňový úrad, poisťovne, úrad práce za príslušného zamestnávateľa a zamestnancov,
 • rozúčtovanie tvorby sociálneho fondu Mesta,
 • rozpis finančných prostriedkov na účty, sporenia a zrážky zamestnancov Mesta,
 • vyhotovenie prevodných príkazov do ostatných peňažných ústavov,
 • vypracovanie rekapitulácie mzdových prostriedkov,
 • rozúčtovanie mzdových nákladov na nákladové strediská – pracoviská,
 • vypracovanie podkladov a výkazov pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia, štatistiky,
 • likvidácia dávky nemocenského poistenia, sledovanie vyplácania daňového bonusu a príspevku na rekreáciu,
 • plánovanie, tvorbu a sledovanie čerpania mzdového rozpočtu, monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych zmien v mzdovej oblasti.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomika, účtovníctvo, personalistika, humanitné

Znalosti

prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na mzdovú oblasť a odmeňovanie zamestnancov:

 • 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákonník práce,
 • znalosť mzdového softvéru ISS CORA je výhodou.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Skúsenosti:

 • minimálna súvislá prax posledných päť rokov na pozícii mzdová účtovníčka

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslene

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • päť dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: február 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 02. februára 2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „mzdový účtovník “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj to, ako sa Zvolenčania v posledných dňoch bavili na zamrznutej Môťovej!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: Ľudia sa korčuľujú a hrajú hokej na zamrznutej vodnej nádrži Môťová
9
Galéria
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie